logo    Kurzy elektrotechnikov   Kurzy revíznych technikov  Aktualizačná odborná príprava,OPaOS 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

Kurzy elektrotechnikov, aktualizačná odborná príprava a poučená osoba s darčekmi

U nás neplatíte DPH, sme najlacnejší v SR!

 

Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť a prax sa potvrdzuje na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou. 

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

Kurz pre osoby poučené na § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.

 

 

Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia. Školenie je povinné opakovať každé 2 roky! (1) Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej
naša cena 24,00 Eur

Pouč. osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov


Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 "Aktualizačná odborná príprava". (8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická
naša cena 36,00 Eur

Kurz AOP do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"


Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. (2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie
naša cena 45,00 Eur

Kurz  §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. (2) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov. (3) Fyzická osoba, ktorá
naša cena 55,00 Eur

Kurz §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.   (2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a
naša cena 60,00 Eur

Kurz §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. (1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.   (2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky
naša cena 210,00 Eur

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška

N2NkZjk0ND