logo    Kurzy elektrotechnikov   Kurzy revíznych technikov  Aktualizačná odborná príprava,OPaOS 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

NAJPREDÁVANEJŠÍ


BLOG
Firemný blog MIPEL spol. s r.o.
 
Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie

Elektrický spotrebič je definovaný ako zariadenie určené k premene elektrickejenergie v iný druh energie (napríklad na svetlo, teplo alebo na mechanickú energiu pre pohon). Medzi elektrické spotrebiče patria:

 • spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (variče, mixéry, žehličky, vysávače, chladničky, práčky, bojlery, sporáky, umývačky riadu, grily a podobne)
 • elektrické svietidlá (pevne zabudované, prenosné, svietidlá na malé napätie so zabudovanými transformátormi a podobne)
 • elektrické zariadenia informačnej techniky (výpočtová telekomunikačná, kancelárska technika a podobne)
 • prístroje spotrebnej elektroniky (televízne prijímače, videá, hudobnéveže)
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia (ak sú súčasťou pripojenia spotrebiča)
 • elektrické a elektronické meracie prístroje napájané zo sieťového napätia
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru (stropné a podlahové vykurovanie, elektrická inštalácia v nábytku a podobne)
 
 

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa manipulácie:
 • prenosné spotrebiče - spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje do hmotnosti 18 kg (vysávač, varič, gril, rýchlovarná kanvica, šijací stroj a podobne) Prenosné spotrebiče sa ďalej rozdeľujú na: spotrebiče držané v ruke (žehlička, fén, holiaci strojček, kávovar a podobne).
 • neprenosné spotrebiče - spotrebiče s hmotnosťou nad 18 kg, ktoré sa pri svojej činnosti neprenášajú (chladnička, práčka, mangel, sporák a podobne).
 • pripevnené spotrebiče - spotrebiče pripevnené k podložke, určené k používaniu (klimatizačná jednotka, kompresorová jednotka, elektrický ohrievač vody, prietokový ohrievač, smažiaca panvica, odsávač pár a podobne).


Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania (5 skupín):
 • skupina A Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
 • skupina B Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach)
 • skupina C Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby)
 • skupina E Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti


Elektrické ručné náradie je definované ako stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami stroja vytvára zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesené. Elektrické ručné náradie tvorí vlastne tiež elektrický spotrebič. Z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom rozdeľujeme elektrické ručné náradie, podobne ako elektrické spotrebiče do tried.

 • Spotrebiče ochrany I
 • Spotrebiče ochrany II
 • Spotrebiče ochrany III

Zápis o poučení. Osvedčenie, oprávnenie.

Zápis o poučení

Zápis o poučení je písomný doklad odbornej spôsobilosti pre neelektrotechnika na základe vykonaného školenia spojeného s overením získaných vedomostí, vydaný elektrotechnikom s odbornou spôsobilosťou podľa (§21 až § 24) vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z., ktorý vykonal toto poučenie...čítať ďalej

Výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce

Štátnu správu v oblasti inšpekcie prácevykonávajú orgány štátnej správy:
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR),
 • Národný inšpektorát práce (NIP)
 • Inšpektoráty práce v každom krajskom meste (8 pracovísk)...čítať ďalej

Význam technickej normalizácie z hľadiska bezpečnosti práce

Technická normalizácia je činnosť, ktorou sa pre opakujúce sa technické činnosti zabezpečuje najvýhodnejší postup z hľadiska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti.

Výsledkom tejto činnosti sú technické normy...čítať ďalej

Vzor príkazu " B "

...čítať ďalej

Účastníci trhu s elektrinou

...čítať ďalej

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov

...čítať ďalej

Kto môže vykonávať revízie EZ podľa STN 33 1600 a STN 33 1610?

Revízia elektrického zariadenia,(elektrického ručného náradia elektrického spotrebiča – je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti čítať ďalej...

Farebné značenie káblov

čítať ďalej...

Osoby vykonávajúce činnosti na technickom zariadení elektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú:

§ 20 Poučená osoba
 
Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo na ňom vykonáva prácu v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto elektrickom zariadení elektrickom a o postupe a zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.Poučenie môže vykonávať osoba s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou ...čítať ďalej

Zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia:

 • aby zamestnanec poverený používaním pracovného prostriedku bol preukázateľne vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho používaním,

 • aby oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti spojené s používaním pracov­ného prostriedku bol preukázateľne osobitne vyškolený primerane k nebezpečen­stvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou...čítať ďalej

Odborná spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam

Odbornú spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam ustanovuje Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Táto vyhláška rozdeľuje pracovníkov na dve skupiny a to na:

YjA1M