logo    Kurzy elektrotechnikov   Kurzy revíznych technikov  Aktualizačná odborná príprava,OPaOS 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Zákon BOZP č.124/2006 Z. z.

Súvislosti

Je vykonávaný predpisom

100/2015 Z. z.   Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

46/2014 Z. z.     Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

398/2013 Z. z.   Novela vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami

182/2013 Z. z.   Vyhláška ktorou sa ustanovuje vybavenie technických zariadení

147/2013 Z. z.   Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

435/2012 Z. z.   Novela vyhlášky o zaistení BOZP s technickými zariadeniami

501/2011 Z. z.   Vyhláška o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania

135/2010 Z. z.   Novela vyhlášky o pracovnej zdravotnej službe

46/2010 Z. z.     Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci

45/2010 Z. z.     Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci

508/2009 Z. z.   Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami

292/2008 Z. z.   Vyhláška o pracovnej zdravotnej službe

356/2007 Z. z.   Podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti

504/2006 Z. z.   Vyhláška o evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

500/2006 Z. z.   Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

458/2006 Z. z.   Vyhláška o výkone pracovnej zdravotnej služby, tíme, požiadavkách na odbornú spôsobilosť

Mení

479/2005 Z. z.

(nepriamo)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

215/2004 Z. z.

(nepriamo)

Zákon o ochrane utajovaných skutočností

311/2001 Z. z.   Zákonník práce

145/1995 Z. z.   Zákon o správnych poplatkoch

455/1991 Zb.     Živnostenský zákon

Zrušuje predpis

292/2008 Z. z.   Vyhláška o pracovnej zdravotnej službe

504/2006 Z. z.   Vyhláška o evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

330/1996 Z. z.   Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

66/1989 Zb.       Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike

Je menený

378/2015 Z. z.   Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave

128/2015 Z. z.   Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií

118/2015 Z. z.   Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

204/2014 Z. z.   Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

58/2014 Z. z.     Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

308/2013 Z. z.   Novela zákona o inšpekcii práce a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

154/2013 Z. z.   Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

470/2011 Z. z.   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

136/2010 Z. z.   Zákon o službách na vnútornom trhu

132/2010 Z. z.   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

140/2008 Z. z.   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

309/2007 Z. z.   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

YTA1Nj