logo    Kurzy elektrotechnikov   Kurzy revíznych technikov  Aktualizačná odborná príprava,OPaOS 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Vyhláška 356/2007 z.z.
Vyhláška č. 356/2007 Z. z.

356 VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 22. júna 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

         Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

         ________________________________________

Súvislosti:

Vykonáva predpis

124/2006 Z. z.   Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

 • 1

         (1) Požiadavky výchovnej a vzdelávacej činnosti sa členia na všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti a osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti.

         (2) Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohe č. 1 pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť podľa prílohy č. 2 zákona.

         (3) Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti pre jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti podľa prílohy č. 2 zákona, rozsah výchovnej a vzdelávacej činnosti a ďalšie podrobnosti o požiadavkách výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len „osobitné požiadavky na výchovnú a vzdelávaciu činnosť“) sú ustanovené v prílohách č. 2 až 11.

 • 2

         (1) Výchova a vzdelávanie pozostáva z teoretickej časti, a ak je potrebné, aby účastníci výchovy a vzdelávania nadobudli praktické zručnosti, aj z praktickej časti. Teoretickej časti a praktickej časti výchovy a vzdelávania sa súčasne môže zúčastniť najviac 35 účastníkov.

         (2) Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje formami a metódami primeranými druhu výchovnej a vzdelávacej činnosti, najmä prednáškou, výkladom, názornou ukážkou alebo príkladmi z praxe.

 • 3

         (1) Záverečné overovanie vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len „záverečné overovanie vedomostí“) sa vykonáva

 1. a) písomnou skúškou alebo ústnou skúškou; na úspešné overenie vedomostí písomnou skúškou je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí,
 2. b) skúškou z praktickej časti, ak je praktická časť súčasťou výchovy a vzdelávania.

         (2) Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov. Zloženie skúšobnej komisie sa uvedie vo vzorovom projekte výchovy a vzdelávania.

         (3) O priebehu záverečného overovania vedomostí sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje najmä

 1. a) mená a priezviská členov skúšobnej komisie,
 2. b) meno a priezvisko účastníka výchovnej a vzdelávacej aktivity,
 3. c) skúšobné otázky,
 4. d) hodnotenie skúšobnej komisie so záverečným výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“,
 5. e) miesto a dátum záverečného overovania vedomostí.
 • 4

         (1) Záznamová kniha sa vedie pre každú výchovnú a vzdelávaciu aktivitu.

         (2) V záznamovej knihe o priebehu teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity sa vedie najmä

 1. a) pri fyzickej osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, alebo pri právnickej osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo s uvedením čísla oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce,
 2. b) druh a rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity,
 3. c) dátum začatia a dátum skončenia teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,
 4. d) meno a priezvisko zástupcu s odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú sa vydalo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie (ďalej len „odborný zástupca“) fyzickej osoby a právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie,
 5. e) témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mena, priezviska a podpisu školiteľa podľa § 27 ods. 4 zákona pre teoretickú časť výchovnej a vzdelávacej aktivity,
 6. f) záznamy o dennej účasti účastníka na teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity vrátane jeho podpisu.

         (3) V záznamovej knihe o priebehu praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity sa vedú najmä

 1. a) identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),
 2. b) druh a rozsah praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity, a ak je to možné, názov a výrobné číslo technického zariadenia, ktoré sa použilo pri praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,
 3. c) dátum začatia a dátum skončenia praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,
 4. d) témy praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity s uvedením počtu hodín a mena, priezviska a podpisu školiteľa podľa § 27 ods. 4 zákona pre praktickú časť výchovnej a vzdelávacej aktivity,
 5. e) záznamy o dennej účasti účastníka na praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity vrátane jeho podpisu.

         (4) Záznamová kniha sa vedie desať rokov po skončení výchovnej a vzdelávacej aktivity.

         ________________________________________

 • 5

         Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

         ________________________________________

         Viera Tomanová v. r.

         ________________________________________

         Príloha č. 6

         k vyhláške č. 356/2007 Z. z.

         OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OBSAH VÝCHOVNEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

         Skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

         05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

         Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky obsahuje najmä

 1. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v rozsahu najmenej štyroch hodín.
 2. časť: Osobitné požiadavky
 3. so zameraním na
 4. a) rozdelenie elektrických zariadení, spôsoby označovania elektrických zariadení a kryty elektrických zariadení,
 5. b) ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,
 6. c) druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov,
 7. d) názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike a bezpečnostné tabuľky a nápisy,
 8. e) bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach vrátane prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom,
 9. f) kladenie elektrického vedenia,
 10. g) elektrické zariadenie v osobitných podmienkach,
 11. h) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
 12. so zameraním na špecifické podmienky pri práci na elektrických zariadeniach.

         Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky elektrických zariadení podľa napätia a triedy objektu obsahuje najmä

 1. Elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu
 2. 1 Elektrotechnik
 3. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 4. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín.
 5. 2 Samostatný elektrotechnik
 6. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 7. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín.
 8. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 9. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 10. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín.
 11. Elektrické zariadenia nad 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu
 12. 1 Elektrotechnik
 13. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 14. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín,
 15. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej jednej hodiny.
 16. 2 Samostatný elektrotechnik
 17. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 18. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,
 19. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej dvoch hodín.
 20. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 21. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 22. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín.
 23. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej troch hodín.
 24. Elektrické zariadenia do 1000 V alebo nad 1000 V, trieda objektu B – s nebezpečenstvom výbuchu
 25. 1 Elektrotechnik
 26. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 27. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín,
 28. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej jednej hodiny.
 29. 2 Samostatný elektrotechnik
 30. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 31. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,
 32. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej dvoch hodín.
 33. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 34. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 35. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín.
 36. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej troch hodín.
 37. Elektrické zariadenia v regulačných staniciach plynu, trieda objektu B1 – s nebezpečenstvom výbuchu
 38. 1 Elektrotechnik
 39. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 40. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 14 hodín,
 41. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej jednej hodiny.
 42. 2 Samostatný elektrotechnik
 43. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 44. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 17 hodín,
 45. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej dvoch hodín.
 46. 3 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 47. a) všeobecné požiadavky podľa I. časti,
 48. b) osobitné požiadavky podľa II. časti prvého bodu v rozsahu najmenej 20 hodín,
 49. c) osobitné požiadavky podľa II. časti druhého bodu v rozsahu najmenej troch hodín.

         Spôsob záverečného overovania vedomostí:

 1. a) písomná skúška s minimálnym počtom 30 otázok,
 2. b) ústna skúška s minimálnym počtom piatich otázok.

         Forma skončenia: písomný doklad „Osvedčenie“ na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

         Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

         Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

 1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,
 2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach,
 3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach.

         Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

         Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

         05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov

         Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických obsahuje najmä

 1. časť: Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 týkajúce sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu najmenej štyroch hodín.
 2. časť: Osobitné požiadavky
 3. v rozsahu najmenej 28 hodín so zameraním na
 4. a) technickú dokumentáciu, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy,
 5. b) základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovité napätia a menovité prúdy, spôsoby označovania a kryty,
 6. c) ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie,
 7. d) posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík),
 8. e) druhy prostredia, vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov,
 9. f) bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvú pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom,
 10. g) kladenie elektrických vedení,
 11. h) elektrické zariadenia v osobitných podmienkach, elektrické stanice a ochranu pracovných strojov,
 12. i) odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
 13. j) metódy meraní,
 14. k) vypracovanie cvičnej správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške,
 15. v rozsahu najmenej štyroch hodín so zameraním na špecifické podmienky pri práci na elektrických zariadeniach.

         Výchova a vzdelávanie revíznych technikov sa vzťahuje na revíznych technikov vykonávajúcich činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu uvedených v skupine 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

         Forma skončenia výchovy a vzdelávania: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu uvedených v skupine 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

         Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

         Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu najmenej ôsmich hodín obsahuje najmä

 1. zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti,
 2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa elektrických zariadení,
 3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou elektrických zariadení.

         Forma skončenia: uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade „Osvedčenie“.

         Odborný zástupca: revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických s príslušným rozsahom osvedčenia.

        

 

ZjBjZ