MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a revíznych technikov §20-24 s bonusmi zdarma iba u nás

 

 

 Po úhrade poplatku je možnosť zaslať knihy z CD do mailu, nemusíte čakať na kurz.

  

 

 

 

 Po úhrade poplatku je možnosť zaslať knihy z CD do mailu, nemusíte čakať na kurz.

 

Problematika odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za prevádzku elektrickej inštalácie je obsiahnutá v STN 34 3100: 2001- Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. Pre súvisiacu odbornú spôsobilosť je potrebné uplatniť okrem všeobecných ustanovení uvedených v § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a ustanovení § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ako aj ustanovenia § 19, § 21 až § 23 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

V zmysle čl. 2.14 STN 34 3100:2001 osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie je poverená osoba s priamou riadiacou zodpovednosťou za prevádzku elektrickej inštalácie a musí spĺňať kvalifikáciu znalej osoby s vyššou kvalifikáciou. Osoba znalá s vyššou kvalifikáciou v zmysle čl. 4.4 STN 34 3100:2001 je osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22, § 23 a § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., t. j. elektrotechnik pre samostatnú činnosť § 22, elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo prevádzky § 23 alebo revízny technik § 24. Nepostačuje teda odborná spôsobilosť podľa § 20 poučená osoba a ani podľa § 21 elektrotechnik vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Povinnosť, aby zamestnávateľ mal osobu zodpovednú za prevádzku každej elektrickej inštalácie vyplýva z ustanovenia čl. 3.4 STN 34 3100:2001.

Osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie zodpovedá za bezpečnú prevádzku a činnosť na elektrickej inštalácii a jej elektrických zariadeniach, rozhoduje o odborných prácach na elektrickej inštalácii, vykonáva resp. riadi a organizuje túto činnosť, organizuje a zaisťuje bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách pri ich vykonávaní cudzími pracovníkmi (pracovníkmi iných externých firiem a dodávateľov) a vykonáva dozor nad týmito prácami (napr. čl.7.5.2., čl. 7.5.3. STN 34 3100:2001), zabezpečuje vydávanie príkazov „B“ a príkazov „PPN“ pre určité špecifické práce na elektrických zariadeniach (napr. čl. 5.3.1.4 a čl.5.3.1.5., čl. 5.3.1.9., 5.3.1.13. a čl. 5.3.1.14., čl.5.3.4.2., čl. 5.3.9.1. STN 34 3100:2001), a pod..

   

 

 Poučená osoba §20

 Po úhrade poplatku je možnosť zaslať knihy z CD do mailu, nemusíte čakať na kurz.

 

 

 

 Po úhrade poplatku je možnosť zaslať knihy z CD do mailu, nemusíte čakať na kurz.

 

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s vydávaním osvedčení revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických inšpektorátmi práce, sa vydáva toto usmernenie.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), môže získať len fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Odbory s  elektrotechnickým zameraním sú uvedené vo vyhláške ŠÚ SR č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Za elektrotechnické odbory sa považujú všetky odbory vzdelania začínajúce kódom 26.

Fyzická osoba, ktorá má ukončené odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom (kód 26), ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín môže získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v rozsahu svojho vzdelania len do úrovne § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v rozsahu napätia do 1 000 V.

 

 

100% garancia spokojnosti a vrátenia peňazí. 

Pri pohľade na absolventov kurzu a výsledky, ktoré dosiahli, sme presvedčení o tom, že tento kurz Vám pomôže vo Vašej profesii. Našim cieľom je, aby ste tieto výsledky naozaj dosiahli. A tie môžete dosiahnuť vtedy, keď všetko, čo sa dozviete, dáte do praxe, do vášho biznisu. Dáva vám to zmysel? A ak po 30 dňoch zistíte, že to nie je to, čo ste očakávali, jednoducho  otvoríte váš email, napíšete nám správu a my vám vrátime všetky peniaze.

Referencie

Úzkymi vzťahmi so zákazníkmi, vysokou kvalitou našich služieb a nadštandardným servisom sa snažíme dosiahnuť maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov. Meradlo kvality nám stanovuje zákazník, preto hodnotenie zákazníka je pre nás rozhodujúce!

Účastník kurzu:

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: nový smer v budovaní svojej kariéry

Doporučenie: úplná spokojnosť

Aké som mal očakávanie pred kurzom: strach ako zo školy

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): prístup a atmosféra super, hneď od začiatku školenia bola super atmosféra a možnosť kedykoľvek vstupovať do diskusie bola naozaj prínosom, keďže sme si skúsenosti a poznatky vymieňali všetci navzájom″

 

Účastník kurzu Milan H.-majiteľ firmy Voda-plyn-kúrenie

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: vďaka kurzu som si zdokonalil vedomosti

Aké som mal očakávanie pred kurzom: príjemné posedenie, zdokonalenie vedomostí

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): realita je rovnaká ako očakávanie

 

Účastník kurzu Vladimír S. elektroinštalatér

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: zrekapituloval som si vedomosti, dozvedel sa novinky

Doporučenie: odporúčam každému

Aké som mal očakávanie pred kurzom: dozvedieť sa o nových zmenách

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): dozvedel som sa, to čo som potreboval

Účastník kurzu Peter H. pracovník údržby H+H Galanta

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: oboznámil som sa s novinkami a oživil som si vedomosti

Doporučenie: doporučujem tieto školenia na oživenie vedomostí

Aké som mal očakávanie pred kurzom: mám dobré skúsenosti s týmto školiacim centrom, čiže som spokojný

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): rovnaká, ba až lepšia

 

Účastník kurzu  Marek S. - nastavovač výrobných liniek BROSE

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: aktualizoval som si svoju vyhlášku §22 na ďalšie roky

Doporučenie: kurz od Vašej firmy by som určite odporučil aj svojim známym. Myslím si, že netreba nič meniť

Aké som mal očakávanie pred kurzom: očakával som prehľadné a stručné vysvetlenie zmien v elektrotechnických normách

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): s kurzom som spokojný. Školiteľ ochotne zodpovedal všetky položené otázky. Kurz netrval zbytočne dlho.

 

Účastník kurzu  Lukáš P.

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: Prísun nových informácií. Debata o istých témach rozšírila môj obzor o určitých témach a veciach.

Doporučenie:

Aké som mal očakávanie pred kurzom: Očakával som príjemnú atmosféru. Tešil som sa na školiteľa, že sa naučím nové informácie.

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): Príjemná atmosféra. Prekvapivé občerstvenie. Školiteľ znalý v svojom obore. Školenie splnilo moje očakávania.

 

Účastník kurzu Pavol F., JP electric

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: poznatky na zlepšenie kvality práce

Doporučenie: 

Aké som mal očakávanie pred kurzom: získať nové informácie ohľadom zákonov

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): je lepšia

 

Účastník kurzu Peter B., SZČO

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: dal mi prehľad v aktualizáciách bezpečnostných noriem, sčasti aj odborných elektrotechnických tém.

Doporučenie: kurz by som odporučil svojim známym.

Aké som mal očakávanie pred kurzom: oživenie a zhrnutie doterajších vedomostí

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): školenie záživnou formou, s príkladmi z praxe, čiže realita je lepšia, než očakávanie

 

Účastník kurzu Richard K., SZČO

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: oživenie info

Doporučenie: 

Aké som mal očakávanie pred kurzom: nové info o nových normách a zmenách

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): zodpovedá

 

Účastník kurzu Henrich D.

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: vyhláška §21

Doporučenie: určite by som odporučil

Aké som mal očakávanie pred kurzom: zopakovanie si vedomostí

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): lepšia než očakávanie

Účastník kurzu Peter J., technik KO

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: dosiahol som zvýšenie mojej kvalifikácie, kurz mi pomohol v mojom rozvoji.

Doporučenie: určite ho doporučujem a dúfam, že sa stretneme o 5 rokov.

Aké som mal očakávanie pred kurzom: očakával som, že si obnovím-zvýšim moje elektrotechnické vzdelanie

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): veľmi príjemný prednášajúci, kurz splnil moje očakávania

 

Účastník kurzu Tomáš H.

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: doklad

Doporučenie: nič

Aké som mal očakávanie pred kurzom: nemal som

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): dobre bolo

 

Účastník kurzu Martin B.-K.,elektrikár špecialista B-ELEKTRO s.r.o.

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: nové normy, informácie o dostupnosti

Doporučenie: 

Aké som mal očakávanie pred kurzom: oživenie a aktualizácie mojich vedomostí

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): omnoho lepšie, než očakávanie

 

Účastník kurzu  Marek B.-K.,špecialista B-ELEKTRO s.r.o.

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: zrekapituloval som si problematiku

Doporučenie: žiadne

Aké som mal očakávanie pred kurzom: 

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): splnilo moje očakávanie

 

Účastník kurzu  Michal H., Inšpektor JB

″Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: obnova osvedčenia-elektrotechnická spôsobilosť. Nové kontakty a pripomenutie si dôležitosti BOZP zásad pri práci na elektrických zariadeniach

Doporučenie: ďakujem. Väčšia projekčná plocha by bola vhod najmä pre vzadu sediacich

Aké som mal očakávanie pred kurzom: zopakovanie si zákona predpísaných náležitostí z oblasti spôsobilosti elektrotechnikov

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): splnilo moje očakávanie

Peter D. mail zo dňa 17.10.2018

 
Ďakujem za ponuku. Chystám sa k Vám po novom roku na kurz 22paragraf. Lebo tento rok (začiatkom)som si robil 21tku. A bol som moc spokojný s Vami. Ďakujem.

 

 

 

 

 

                         

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

 

naša cena 19,00 Eur

skladom
doprava zdarma
 

naša cena 45,00 Eur

skladom
doprava zdarma
top produkt


 

naša cena 45,00 Eur

skladom
doprava zdarma


 

naša cena 45,00 Eur

skladom
doprava zdarma


 

naša cena 155,00 Eur

skladom
doprava zdarma


 

naša cena 20,00 Eur

skladom
novinka
novinka
top produkt


 

naša cena 12,00 Eur

skladom
novinka
top produkt
 

naša cena 12,00 Eur

skladom
 

naša cena 6,50 Eur

skladom


 

naša cena 20,00 Eur

skladom
novinka


 

naša cena 3,90 Eur

skladom

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1

PSČ: 821 09 Bratislava

Email: elektroskolenia(a)gmail.com

Telefón: Jana Zachová 0948745454

YTdhNjEx