©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava.+421 948 745 454  mipel@mipel.sk 

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Odborná spôsobilosť §20-24

PRÍRUČKA ZDARMA:

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup sú k jednotlivým odborným spôsobilostiam uvedené odpovede na nasledovné otázky: Čo musím absolvovať, aby som získal odbornú spôsobilosť? Kde ju môžem získať? Ako dlho trvá odborná príprava? Akú zdravotnú spôsobilosť potrebujem? Aký doklad potrebujem na to, aby som mohol vykonávať konkrétnu činnosť? Aká je platnosť vydaného dokladu?

Odborné spôsobilosti sú delené pre: tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia, motorové vozíky, práce vo výškach, stavebné stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a zariadenia, lesnícke stroje a zariadenia.

V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa opakovaného oboznamovania zamestnancov, zdravotnej spôsobilosti na prácu a vysvetlenia ďalších dôležitých pojmov. 

PODROBNOSTI KURZOV  

 

 
Kurz poučená osoba §20
 

KURZ POUČENÁ OSOBA §20

Na kurze Vám bude vystavený ZÁPIS O POUČENÍ §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z. s platnosťou 2 roky. Môžete obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak ste boli v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámení o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. 

 

Požiadavky na vzdelanie: bez elektrotechnického vzdelania.

 

Dátum konania kurzu: 20.02.2019alebo 27.03.2019

Miesto konania kurzu:  APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 821 09 BRATISLAVA 

Cena účastníckeho poplatku: 25€

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

 

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach za 6,50€. 

REZERVUJ SI MIESTO, OBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

 
 
 
 
PRÍPRAVNÝ 3DŇOVÝ KURZ REVÍZNYCH TECHNIKOV §24
 

PRÍPRAVNÝ 3DŇOVÝ KURZ REVÍZNYCH TECHNIKOV §24

Po absolvovaní kurzu idete na skúšky na Technickú inšpekciu, a.s. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky 508/2009 Z.z. 

 

Požiadavky na vzdelanie pre získanie osvedčenia revízneho technika: maturita,VŠ elektrotechnický odbor číslo 26. Ak máte len výučný list, je možnosť doštudovať diaľkovo maturitu na SOSŠ, napríklad sous-ruzinov.sk.

 

Dátum konania kurzu: koniec februára 2019 - termín upresníme mailom a telefonicky.

Miesto konania kurzu:  APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, BRATISLAVA  

Cena účastníckeho poplatku: 155€ aj neobmedzené napätie a výbušné prostredie za príplatok 10€.

Prezentácia účastníkov kurzu: 8:45 h.

 

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami. Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov za 20€.

REZERVUJ SI MIESTO, OBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

 
 
 
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov a revíznych technikov §21 až 24
 

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV A REVÍZNYCH TECHNIKOV §21-24

Predmet školenia
Zmeny vo všetkých technických a právnych predpisoch a zaistenie BOZP pri práci na elektrických zariadeniach, aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach podľa platných nových predpisov.

Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne: 
-osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia 
-osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej posledného absolvovania 
-upozornenie: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006, museli absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť.

 

Potrebné doklady na školenie 

1. originál pôvodného osvedčenia, ktorého platnosť sa má predlžovať

 

Dátum konania kurzu: 20.02.2019alebo 27.03.2019

Miesto konania kurzu: APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, BRATISLAVA 82109 

Cena účastníckeho poplatku: 25€ aj neobmedzené napätie a výbušné prostredie

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

 

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami. Konzultácie zdarma.

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Aktualizačná odborná príprava za 6,50€.

REZERVUJ SI MIESTO, OBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

 
 
 
 
Kurz §21 Elektrotechnik
 

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI §21 S VYDANÍM NOVÉHO OSVEDČENIA

Na kurze získate OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti §21 s platnosťou 5 rokov. §21 Elektrotechnik - nemusí mať prax. 

Podmienky prijatia na kurz: elektrotechnické vzdelanie-odbor číslo 26 (výučný list, maturita,VŠ).

 

Dátum konania prípravného kurzu:20.02.2019 alebo 27.03.2019.

Miesto konania kurzu: APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, BRATISLAVA 82109

Cena účastníckeho poplatku: 55€ 

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

 

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami. Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov za 20€ alebo Odborná spôsobilosť v elektrotechnike za 12€.

Potrebné doklady na školenie

1. doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašleme mailom.

REZERVUJ SI MIESTO, OBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

 
 
 
kurz §22 samostatný elektrotechnik
 

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI §22 S VYDANÍM NOVÉHO OSVEDČENIA

Na kurze získate OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti §22 s platnosťou 5 rokov. §22 Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.  

Podmienky prijatia na kurz:elektrotechnické vzdelanie-odbor číslo 26 (výučný list, maturita,VŠ). Požadovaná prax 1 rok do 1000V. Nad 1000V = požadovaná prax 2 roky.

 

Dátum konania prípravného kurzu: 20.02.2019 alebo 27.03.2019

Miesto konania kurzu:  APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, BRATISLAVA 82109

Cena účastníckeho poplatku: 55€ aj neobmedzené napätie +príplatok 10€ a výbušné prostredie + príplatok 10€.

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

 

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami.  Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov za 20€ alebo Odborná spôsobilosť v elektrotechnike za 12€.

Potrebné doklady na školenie

1. doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašleme mailom.

REZERVUJ SI MIESTO, OBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

 
 
 
Kurz elektrotechnikov §21 až 23
 

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI §23 S VYDANÍM NOVÉHO OSVEDČENIA

Na kurze získate OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti §23 s platnosťou 5 rokov. §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu. 

Podmienky prijatia na kurz:elektrotechnické vzdelanie-odbor číslo 26 (výučný list, maturita,VŠ). Požadovaná prax do1000V: vyučený do 1000V=4 roky; ÚSO do 1000V=3 roky; VŠ do 1000V=2 roky. Požadovaná prax nad 1000V: vyučený nad 1000V= 5 rokov; ÚSO nad 1000V= 4 roky; VŠ nad 1000V=3 roky. 

 

Dátum konania prípravného kurzu:20.02.2019 alebo 27.03.2019

Miesto konania kurzu: APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, BRATISLAVA 82109

Cena účastníckeho poplatku: 55€ aj neobmedzené napätie +príplatok 10€ a výbušné prostredie + príplatok 10€.

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

 

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami. Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať obed za 4,20 Eur a odbornú tlačenú publikáciu Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov za 20€ alebo Odborná spôsobilosť v elektrotechnike za 12€.

Potrebné doklady na školenie

1. doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašleme mailom.

REZERVUJ SI MIESTO, OBMEDZENÉ MNOŽSTVO!

 
 
 

REFERENCIE

1. Preškolenie z nových predpisov. Nadobudnutie nových poznatkov. Po školení sa budem venovať profesii elektrotechnika. Doporučujem, pán školiteľ je odborník. Zsot Sz.podnikateľ - maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

2. Zvýšenie kvalifikácie. Na školení som sa dozvedel omnoho viac, ako som očakával, lebo som sa dozvedel strašne veľa z praxe od školiteľa. Veľa zaujímavých informácií z praxe ma potešilo. Určite doporučím firmu MIPEL aj svojim známym, lebo sa dozvedia veľa praktických informácií. Peter D.súkromne 

3. Očakával som preškolenie a znovu zopakovanie si vyhlášky, čo sa aj stalo. Realita je lepšia. Oboznámil som sa s novými predpismi. Doporučujem školenie. Milan CH.súkromne 4. Nadobudol som nové informácie. Dobrá prezentácia. Vratko B.podnikateľ - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Očakával som, že sa naučím niečo nové - získam istotu. Realita-splnilo to moje očakávania. Pripomenul som si vyhlášku. Doporučujem. Príjemný prístup,prax. Lukáš V.súkromne

6. Očakávanie-žiadne. Realita-veľmi dobre. Konkrétne prínosy-ďalšie vzdelanie. Doporučenie-určite. Denis G.elektrikár 

7. Očakávanie-naučiť sa nové informácie. Realita-nové informácie, dobrá atmosféra. Prínosy-nové vedomosti. Ďakujem, prezentácia sa mi páčila. Peter B.podnikateľ - Prípravné práce k realizácii stavby 

8. Očakával som zopakovanie si informácií a dozvedenie sa nových. Realita je rovnaká ako očakávanie. Vrelo doporučujem. Juraj Sz., Den-el, s. r. o.-elektrikár

 9. Očakával som klasické školenie s výkladom vyhlášky a ukončenie testami a ústnou skúškou. Prekvapil ma podrobný a pritom zrozumiteľný výklad školiteľa. Takisto videoprezentácia bola prehľadná a ľahko pochopiteľná. Určite firmu MIPEL, spol. s r.o. odporučím aj kolegom a známym. Jaroslav M., ELMARS s. r. o.-majiteľ

10. Očakával som kurz s prednáškou a testom. Kurz splnil moje očakávania. Kurz mi pomohol na získanie paragrafu 21 a vďaka tomu prácu s elektrinou. Kurz vrelo odporúčam. Michal U., Accor Pannonia Hotel-technik

11. Očakával som zopakovanie vedomostí+nové informácie. Skutočnosť zodpovedá očakávaniam. Aktualizácia vyhlášky. Určite doporučujem aj do budúcnosti. Gabriel B.Podnikateľ-Elektrická inštalácia, technik

12. Mimoriadne očakávania neboli. Realita je lepšia ako očakávanie-kvôli príkladom z praxe. Zopakoval som si vedomosti z iných oblastí, s ktorými som nepracoval. Ing. Július K., ANDIS, spol. s r.o.-vývojový pracovník

13. Očakával som zopakovanie elektrotechnických predpisov, oboznámenie sa s novými. Skutočnosť naplnila moje očakávania. Prínosy-zopakovanie si niektorých predpisov a ich preskúšanie. Doporučujem. Drahomír B., technik

14. Očakávanie-zdokonaliť si vedomosti a získať nové informácie. Príjemná atmosféra, informácie priamo z praxe. Osviežil som si vedomosti. Ďakujem, bol som spokojný. Ľubomír S.HVAC & BMS s.r.o.-špecialista MaR

15. Očakával som, že to zmáknem. Realita-zmákol som to. Doplnil som si medzery. Doporučenie-facebook. Michal K., Den-el, s. r. o-elektrikár

16. Očakávanie-nové vedomosti. Realita-nadobudnutie vedomostí. Vďaka kurzu som si osviežil svoje vedomosti. Doporučujem. Ján S., súkromne

17. Realita lepšia než očakávanie. Osviežil som si vedomosti. Doporučujem. Daniel L., Den-el, s. r. o-elektromontér

18. Aktuálna právna úprava, BOZP, prvá pomoc. Kurz splnil očakávania. Branislav L., súkromne

19. Očakávanie-získať spôsobilosť na vykonávanie prác na elektrických zariadeniach. Získal som nové poznatky, predovšetkým praktické. Jozef T., Mestský úrad Bojnice

20. Očakávanie-odbornosť, tradícia firmy a to sa splnilo. Realita-profesionálny prístup prednášajúceho, odbornosť a dlhoročné skúsenosti sú neoceniteľné. Praktické ukážky, objasnenie rôznych situácií v praxi. Ing. Rastislav Š., Shield Security s.r.o.-majiteľ

21. Očakával som, že si oživím vedomosti zo školy,+ sa dozviem veľa nových vecí. Naplnilo to moje očakávania. Prínosy-bezpečnosť a na čo všetko si dávať pozor pri oprave zariadenia. Odporúčam, veľmi príjemný prístup lektora. Matej V., Podnikateľ-Ostatná osobná pozemná doprava

22. Očakával som, že to pôjde ťažšie. Školiteľ bol veľmi dobrý a skúsený. Prínosy-získanie preukazu paragrafu 22, k tomu materiály na ďalšie študovanie, CD. Kurz odporúčam, bol rýchly, v dobrej atmosfére. Roman B., Slovnaft,, a.s.-elektronik

23. Očakávanie-dozvedieť sa novinky vo vyhláškach a zmeny. Dozvedel som sa to, čo som potreboval. Ľuboš K., Businessbrain. s.ro.-IT technik

24. Očakávanie-zvýšiť svoju odbornú vedomosť. Získal som nové vedomosti. Skvelá práca. Získanie informácií pre zlepšenie bezpečnosti pri práci a používaní elektrických zariadení. Doporučujem tieto kurzy. Skvelá práca. Andrej Š., Servisný technik

25. Chcel som si zvýšiť kvalifikáciu. Realita predurčila moje očakávania. Vďaka kurzu som si zvýšil kvalifikáciu. Tento kurz by som určite odporučil. anonym

26. Očakávanie-aktualizácia do 5 rokov §23. Spĺňa očakávanie. Môžem doporučiť. Michal B., Lambda Life a.s., servisný technik

27. Nemal som očakávania. Som veľmi spokojný. Kurz mi pomohol rozšíriť moje pracovné nasadenie. Doporučujem. Peter Sz., súkromne

28. Očakávanie-nové poznatky a info ohľadom aktualizačnej prípravy §23. Nové info odovzdané v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. Pavol R., SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., senior aplication engineer

29. Potreboval som doplniť vedomosti. Očakával som svedomitý prístup zo strany školiteľa. Školenie spĺňalo moje očakávania. Dúfam, že mi pomôže dosiahnuť osvedčenie. Doporučujem aj mojim známym. Silvester V., LIFTSTAV s.r.o.-technik

30. Očakávanie-získať osvedčenie revízneho technika, k čomu potrebujem absolvovať kurz odbornej prípravy. Rozšírenie vedomostí pre absolvovanie skúšky. Prínosy-vedomosti, informácie, podklady pre ďalšie štúdium. Môžem doporučiť. Gábor P., AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, servisný technik

31. Očakávanie-urobiť si paragraf 24-revízny technik bezstresovým systémom. Realita-názorne, formou videoprezentácie a priateľským spôsobom výuky, som bol príjemne prekvapený. Prínosy -kde nájsť formuláre na vypisovanie údajov z meraní. Už viem, kde a odkiaľ si kúpim meracie prístroje na revidovanie zariadení. Doporučujem aj menej skúseným elektrotechnikom. Peter J., podnikateľ

32. Očakávanie-rozšírenie vedomostí a získať osvedčenie pre skúšku revízneho technika. Získanie prehľadu o nových normách a novelách. Získal som prehľad o podmienkach získania oprávnenia revízneho technika. Prínosy-prehľad, podklady pre ďalšie štúdium. Môžem doporučiť. Július Sch., AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, servisný technik

33. Očakávanie-prehĺbenie vedomostí. Realita-čo som očakával. Prínosy-nové vyhlášky. anonym

34. Očakávanie-zopakovanie si elektrotechnických znalostí, označení. Splnené moje očakávania, zopakoval som si základné znalosti, označovania, vynikajúci lektor (školiteľ). Prínosy-zopakovanie znalostí, naučil som sa niečo nové o bleskozvodoch, zopakoval som si prúdové ochrany, zapájanie rozvádzačov. Jednoznačne odporúčam. Peter Š., elektrikár

35. V rámci aktualizačnej odbornej prípravy som očakával oboznámenie sa s novými predpismi vyhlášky 508. Zároveň som očakával zdĺhavú a nezáživnú prednášku. Dojem z prednášky veľmi pozitívny. Zároveň oceňujem videoprezentáciu. Prínosy-aktualizáciu na ďalších 5 rokov. Nezaznamenal som žiadne výhrady ohľadom školenia. Marián H., RICOH Slovakia s.r.o., servisný technik

36. Očakával som zlepšenie vedomostí ohľadom elektroinštalácií, bezpečnosti pri práci, oživenie pamäte. Školenie bolo omnoho lepšie, než som očakával. Školiteľ bol príjemný a ústretový. Všetko prebehlo tak, ako malo. Pomohol mi v práci, konečne môžem svoju prácu vykonávať naplno, bez dozoru. Stal som sa plnohodnotným členom tímu. Toto školenie mi doporučil kolega v práci, som mu za to veľmi vďačný. Určite doporučím firmu MIPEL svojim kamarátom, známym aj rodine. Zdeno K., VNET a.s., technik

37. Očakávanie-zopakovanie a doplnenie si nového učiva. Maximálna profesionalita, lepšie ako moje očakávanie. Prínosy-zopakovanie starého, nové informácie z oboru, zoznámenie sa s ľuďmi z oboru. Doporučenie-udržať súčasný štandart. Anton Š., elektrikár

38. Očakávanie-zopakovanie vedomostí a naučenie nových vecí. Realita-veľká spokojnosť. Kurz mi pomohol v mojom rozvoji vedomostí. Dozvedel som sa veľa praktických vecí. Odporúčam všetkým. Peter Š.

39. Očakával som štandartnú prednášku a v jej závere test. Kurz bol lepší, ako som očakával. Ľúbilo sa mi zvýraznenie toho najdôležitejšieho. Absolvovaním kurzu a získaním spôsobilosti sa mi otvoril trh práce v obore, ktorý som vyštudoval. Kurz som našiel na internete. Jeho výhodami sú: priaznivá cena, dostatok termínov, možnosť spraviť si spôsobilosť neobmedzeného napätia, aj do objektov B. Kurz môžem ďalej len odporúčať. Miroslav S.

40. Očakávanie-doplnenie vedomostí a zvýšenie kvalifikácie pre rozbeh vlastného podnikania. Realita-lepšia, inštruktor bol veľmi znalý, vtipný a ľudský