©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

13.06.2018

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky a revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických. 

Podľa § 16, ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe:platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len„preukaz") alebo platného osvedčenia na vykonávanie činností (ďalej len „osvedčenie") vydaného

1. platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len„preukaz") alebo platného osvedčenia na vykonávanie činností (ďalej len „osvedčenie") vydaného

*** príslušným inšpektorátom práce,

*** osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,

*** strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania,

2. dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, alebo

3. dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa predošlého odseku 1 písm b), je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa

*** vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa vyššie uvedeného ods. 1 písm.b),a) vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa vyššie uvedeného ods. 1 písm.b),

*** vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa hore uvedeného odseku 1 písm.b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa hore uvedeného odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm.b ), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa vyššie uvedeného odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Podľa § 16 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z.: Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa vyššie uvedeného odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Aktualizačná odborná príprava

Povinnosti zamestnávateľov:

*** zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam,
*** zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
*** pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania,
*** zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré:

1. sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,

2. bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.ďalšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Povinnosti zamestnancov:

Zamestnanec je povinný:

*** pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,

*** byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

*** dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

*** v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

*** hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

*** zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

Práva a povinnosti zamestnancov v oblasti ochrany práce.

*** zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich čťinnosť týka,

*** ďalšie práva a povinnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

MGFkMjg