©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

Nové názvoslovie používané v elektrotechnike

24.09.2018

Nové názvoslovie používané v elektrotechnike

V odbornej praxi elektrotechnika je potrebné dodržiavať odbornú elektrotechnickú terminológiu - názvoslovie, v súlade s novými platnými technickými predpismi a technickými normami. Pretože v súčasnosti sa viaceré technické normy u nás preberajú zo zahraničných a terminológia-názvoslovie v nich nie je zosúladená, vznikajú medzi elektrotechnikmi polemiky aké termíny-názvy vlastne používať. Pretože v poslednom období sme prešli a ešte prechádzame búrlivým obdobím nástupu nových technických predpisov a technických noriem, v ďalšom uvádzame krátky prehľad nových a zrušených termínov-názvov a termíny-názvy úplne nové v praxi elektrotechnika.

 • Uzemňovač
 • Neutrálny bod
 • Odpor uzemnenia
 • Odpor uzemnenia uzemňovača
 • Elektrický kontakt
 • Dotyk živých častí
 • Dotyk neživých častí
 • Uzemňovacia svorka
 • Neutrálny vodič (N) striedavá aj jednosmerná sieť
 • Rezistivita pôdy
 • Kombinovaný vodič ochranný a neutrálny (PEN)
 • Menovitý vypínací rozdielový prúd ( chrániča)
 • Ochrana izolovaním živých častí
 • Ochrana zábranami alebo krytmi
 • Ochrana umiestnením mimo dosahu
 • Ochrana malým napätím SEL V, PEL V
 • Ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-C, TN-S, TN-C-S
  v sieti IT, TT
 • Ochrana elektrickým oddelením
 • Vodivé priestory
 • Základná izolácia
 • Uzemňovacia sústava na ochranné účely
 • Uzemňovacia sústava na funkčné účely
 • Bezpečnostné značky
 • Pracovný prostriedok, stroj
 • Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
 • Technická dokumentácia
 • Vyhradené technické zariadenie elektrické
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov
 • Hodnota dohodnutého medzného dotykového napätia AC = 50 V, DC = 120 V

 

Úplne nové pojmy-názvy:

Ochranné opatrenia
Hlavná uzemňovacia (ekvipotenciálna) svorka (prípojnica) HUS, HUP, ES Ochrana nevodivým okolím
Ochrana použitím triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou
Ochrana neuzemneným miestnym pospájaním
Hlavné pospájanie v objekte budovy
Doplnkové (miestne) pospájanie
Spojitosť obvodu ochranného pospájania
Určovanie vonkajších vplyvov
EÚ vyhlásenie zhody
Značka zhody C∈ 


Kompletný systém ochrany pred bleskom LPS (lightning protection system) pozostáva:

z vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (predtým bleskozvod), ktorý sa skladá z dvoch častí:

- vonkajšia (zachytávacie tyče, zachytávacie vedenie, zvody a uzemňo-vacia sústava),

- vnútorná (vyrovnanie potenciálov všetkých vodivých konštrukcií a ve-dení vstupujúcich do objektu + vhodn_v typ ochrany SPD typ 1- zvodič bleskového prúdu)

z vnútorného systému ochrany pred bleskom:

systém vnútorných ochranných opatrení LEMP (pripojenie na vyrov-nanie potenciálov v budove a ochrana pred ohrozením elektromagne-tickým impulzom vyvolaným bleskom),
- kompletný systém ochranných opatrení LPMS pred LEMP (zvodiče prepätia SPD /surge protection device/ typ 2 a typ 3 + tienenie).

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

YTBhYTA