©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

Poučená osoba §20

12.02.2019

Poučená osoba §20

Rozsah tejto príručky musí poučený pracovník podľa §20 v rámci  svojej vykonávanej pracovnej činnosti ovládať. Vo vzťahu k elektrickým zariadeniam musí vedieť, ktoré činnosti môže vykonávať sám, ktoré pod dozorom, ktoré s dohľadom a ktoré podľa pokynov. Rovnako musí byť poučený, ktoré činnosti vykonávať nesmie.

POUČENÝ PRACOVNÍK MÔŽE VYKONÁVAŤ NASLEDOVNÉ ČINNOSTI VO VZŤAHU K ELEKTRICKÝM ZARIADENIAM:

SÁM:

Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí MN, NN a VN. Elektrické zariadenia musia byť vyhotovené tak, aby pri ich obsluhe nemohlo prísť ku kontaktu s nekrytými živými časťami elektrického zariadenia pod napätím.

Pracovník, ktorý obsluhuje stroje a zariadenia sa musí zoznámiť s prevádzkovaným zariadením a s jeho funkciami. Tam, kde sú vypracované miestne alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy, musia byť umiestnené na prístupnom mieste a pracovník musí byť s nimi preukázateľne oboznámený. Obsluhujúci pracovník sa môže dotýkať len tých častí, ktoré sú na obsluhu určené. K obsluhovaným častiam zariadenia musí byt' vždy voľný prístup.

K obsluhe inštalovaných zariadení VN sa poučený pracovník môže priblížiť k živým častiam len na predpísané vzdialenosti. Ak sú na obsluhu predpísané ochranné pomôcky, musia sa používať. Elektrické zariadenia, stroje a spotrebiče pri premiestňovaní musia byť vopred bezpečne odpojené od napájania.

Vypínať a zapínať v rámci obsluhy jednoduché elektrické zariadenia všetkých napätí, ktoré svojim vyhotovením znemožňujú prísť do styku s nekrytými živými časťami, ktoré sú pod napätím.

Premiestňovať a predlžovať pomocou zásuviek a vidlíc pohyblivé prívody vo vypnutom stave od siete, aby nemohlo dôjsť k prerušeniu alebo vytrhnutiu pripojených vodičov.

Vymieňať žiarovky a žiarivky a príslušenstvo (štartéry) v svietidlách po ich predchádzajúcom vypnutí vypínačom alebo príslušným ističom, poistkou v rozvádzači, v krajných prípadoch vypnutím hlavného ističa alebo vypínača v rozvádzači.

Vymieňať pretavené vložky závitových a prístrojových poistiek len za nové vložky rovnakej prúdovej hodnoty. Pretavené poistkové vložky sa nesmú opravovať!

Vykonávať obvyklú údržbu elektrických spotrebičov (čistenie a mazanie) podľa návodu výrobcu bez demontáže alebo snímania krytov pomocou nástrojov. 

Pracovať vo vzdialenosti menšej ako 20 cm od živých častí malého  napätia (MN).

Vykonávať kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania povereným poučeným pracovníkom.

POUČENÝ PRACOVNÍK MÔŽE VYKONÁVAŤ NASLEDOVNÉ ČINNOSTI VO VZŤAHU K ELEKTRICKÝM ZARIADENIAM:

PODĽA POKYNOV:

Pracovať na elektrickom zariadení bez napätia podľa pokynov, pri ktorej inštalácia, prípadne jej časť, na ktorej sa pracuje, je odpojená od napätia a zaistená alebo práca v mieste, ktoré je oddelené od živých častí krytmi, chrániacimi pred úmyselným dotykom.

Podľa pokynov sa pracuje aj na novom zariadení, ktoré ešte nie je pripojené na napätie. Zaistenie pracoviska robí znalá osoba s § 22 (samostatný elektrotechnik). Ak sa pracuje na elektrickej inštalácii NN, ktorá je istená tavnými poistkami, musia sa tavné vložky a hlavice po vybratí bezpečne uschovať.

Osoba zabezpečujúca zaistenie pracoviska presvedčí poučených pracovníkov o beznapäťovom stave priamym dotykom zaistených živých NN častí elektrického zariadenia.

POUČENÝ PRACOVNÍK MÔŽE VYKONÁVAŤ NASLEDOVNÉ ČINNOSTI VO VZŤAHU K ELEKTRICKÝM ZARIADENIAM:

S DOHĽADOM:

Pracovať na elektrických inštaláciách NN v blízkosti živých častí pod napätím s dohľadom osoby znalej s §22 (samostatný elektrotechnik). Ide o prácu na elektrickej inštalácii v blízkosti živých častí NN pod napätím, pri ktorej nie je elektrická inštalácia odpojená od napätia.

Poučená osoba smie s dohľadom pracovať až do vzdialenosti 20 cm od živých častí alebo sa môže dotýkať krytu, ktorý chráni pred náhodným dotykom. Pri práci v blízkosti živých častí NN, musia pracovníci dbať na to, aby sa časťami tela, odevu alebo vodivými predmetmi, s ktorými sú v styku, nepriblížili k živým častiam na vzdialenosť menšiu ako je dovolená.

Pracovať na elektrických inštaláciách NN bez napätia s dohľadom osoby znalej s § 22 (samostatný elektrotechnik). Podmienkou je, že elektrická inštalácia nie je v priestore pracoviska pod napätím a tento stav sa zabezpečuje počas trvania práce. Táto požiadavka vyžaduje zreteľné označenie pracoviska. Po identifikovaní príslušných elektrických inštalácií sa musí vykonať päť nasledujúcich základných požiadaviek v tomto poradí, ak nie sú dôležité dôvody na iné konanie:

1.úplné odpojenie

2.zabezpečenie pred opätovným pripojením

3.preverenie, či je elektrická inštalácia bez napätia

4.uzemnenie a skratovanie

5.uplatnenie ochrany pred susednými živými časťami

Osoba zabezpečujúca zaistenie pracoviska presvedčí poučených, ale aj znalých pracovníkov o beznapäťovom stave priamym dotykom zaistených živých častí elektrického zariadenia.

Poverený zodpovedný vedúci práce na zaistenom pracovisku podpíše na príkaze B prevzatie pracoviska a po skončení práce písomne odovzdá na príkaze B pracovisko pracovníkovi, ktorý vykoná odistenie pracoviska.

POUČENÝ PRACOVNÍK MÔŽE VYKONÁVAŤ NASLEDOVNÉ ČINNOSTI VO VZŤAHU K ELEKTRICKÝM ZARIADENIAM:

POD DOZOROM:

Pracovať na elektrických inštaláciách VN v blízkosti živých častí pod napätím pod dozorom osoby znalej s vyššou kvalifikáciou §23 (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky). Ide o prácu na elektrickej inštalácii v blízkosti živých častí VN pod napätím, pri ktorej nie je elektrická inštalácia odpojená od napätia.

Poučená osoba smie napríklad v rozvodni VN 22 kV pod dozorom pracovať až do vzdialenosti 75 cm od živých častí alebo sa môže dotýkať krytu, ktorý chráni pred náhodným dotykom. Pri práci v blízkosti živých častí VN musia pracovníci dbať na to, aby sa časťami tela, odevu alebo vodivými predmetmi, s ktorými sú v styku, nepriblížili k živým častiam na vzdialenosť menšiu ako je dovolená.

Pokiaľ poučený pracovník behom používania stroja alebo už pri jeho zapínaní zistí neobvyklý stav alebo nedostatok, ako napríklad nadmerný hluk ložísk, nárazový chod stroja, poškodenú izoláciu pohyblivého prívodu, zápach po spálenine, dym a pod., je nutné stroj okamžite odpojiť od siete (vypnutím vypínača, vytiahnutím vidlice pohyblivého prívodu zo zásuvky a pod.) a toto neodkladne ohlásiť svojmu nadriadenému.

POUČENÝ PRACOVNÍK NESMIE VYKONÁVAŤ ČINNOSTI:

Pracovať na nekrytých živých častiach pod napätím a zdržiavať sa v blízkosti častí pod napätím.

Používať poškodené elektrické zariadenia a spotrebiče.

Používať elektrické spotrebiče v iných prostrediach pre aké boli tieto konštruované.

Nesmie sa pri práci v blízkosti elektrického zariadenia priblížiť žiadnou časťou tela (zdvihnutou alebo predpaženou hornou končatinou), odevom alebo predmetom používaným pri práci (nástrojom, náradím, strojom, mechanizmom a pod.) priblížiť     k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia NN pod napätím bližšie než na 1 m. Ak tieto vzdialenosti nemožno dodržať, elektrické zariadenie musí byť vypnuté a zaistené.    

Nesmie sa pri práci v blízkosti elektrického vonkajšieho vedenia VN priblížiť žiadnou časťou tela (zdvihnutou alebo predpaženou hornou končatinou), ani predmetom používaným pri práci (nástrojom, náradím, strojom, mechanizmom a pod.) priblížiť     k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia VN pod napätím napríklad do 35 kV bližšie než na 2m, do 110kV na vzdialenosť 3m. Ak nie je nemožno tieto vzdialenosti dodržať, elektrické zariadenie sa musí vypnúť, zaistiť alebo tieto časti vedenia opatriť zábranami.

Približovať sa k pretrhnutým drôtom elektrického vedenia spadnutým na zem a dotýkať sa ich. V okolí miesta, kde leží pretrhnutý vodič môže vzniknúť až do vzdialenosti 20 m oblasť životu nebezpečného krokového napätia.

Púšťanie šarkanov, modelov lietadiel, stavanie stanov, vztyčovanie dlhých predmetov, vysúvanie antén prenosných prístrojov, poriadanie hier alebo iných činností, ktoré by mali za následok znižovanie bezpečných vzdialeností od živých častí vedenia alebo zneužívanie konštrukcií elektrických zariadení.

V dosahu elektrických zariadení je zakázané vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa akékoľvek zemné práce, ktoré by mohli poškodiť káble uložené    v zemi, podkopať stĺpy, stožiare, či prerušiť uzemnenie v zemi napr. pri kopaní hliny, piesku a pod.

Pod elektrickým vedením sa zakazuje vytvárať stohy slamy, sena , stavať chmeľnice a pod.

Poučená osoba nesmie zahájiť prácu na elektrickom zariadení nízkeho napätia skôr, než toto bude odborným pracovníkom prevádzkovateľa s príslušným stupňom odbornej spôsobilosti odovzdané, vypnuté a zaistené. Beznapäťový stav musí byt' preukázaný tak, že tento odborný pracovník presvedčí poučeného pracovníka priamym dotykom vypnutých živých častí holou rukou.

 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

ZjY2N2