©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre elektrotechnikov

08.11.2018

Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre elektrotechnikov

 

č. 124/2006 Z.z. (platný od 1.7.2006): O bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácia o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 125/2006 Z.z. (platný od 1.7.2006) O inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 311/2001 Z.z. (platný od 1.4.2002) Zákonník práce v znení neskorších predpisov
č. 264/1999 Z.z. (platný od 1.1.2000) O technických požiadavkách na výrobkya o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č.90/1998 Z.z. (platný od 22.4.1998) O stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
č. 455/1991 Zb. (platný od 1.1.1992) úplne znenie zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
č. 656/2004 Z.z (platný od 1.1.2005) O energetike a o zmene niektorých zákonov
č. 294/1999 Z.z. (platný od 1.12.1998) O zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

 

MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
MV SR č; 94/2004 Z.z. ktorou ustanovujú technické požiadavky naprotipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
MV SR č. 726/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania azabezpečenia jej pravidelnej kontroly(k zákonu NR SR č. 314/2001 Z.z.)
MH SR č. 154/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny)
MVRR SR č. 158/2004 Z.z. ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov(k zákonu NR SR č. 90/1998 Z.z., v znení neskorších predpisov)
MV SR č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii
MV SR č. 258/2007 Z.z. O požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť priskladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
MPSVaR č.356/2007 Z.z. Podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovneja vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení dokumentácie a overovaní vedomostí
MV SR č. 605/2007 Z.z.Už neplatí O vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

 

č.194/2005 Z.z. O elektromagnetickej kompatibilite
č. 436/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
č.127/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR o elektromagnetickej kompatibilite
č. 148/2016 Z.z. O sprístupňovaní elektrického zariadenia, určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
č. 392/2004 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
č. 393/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
č. 117/2001 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
č.387 /2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

 

 

Elektrické inštalácie NN

STN 33 2000-1: 2009 Elektrické zariadenia. Časť 1: základné princípy stanovenia všeobecných charakteristík, definície.
STN 33 2000-2: 2004 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov
STN EN 61643-11: 2013 Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy
STN 33 2000-4-41 : 2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 4. Zaistenie bezpečnosti, kapitola 41. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
STN 33 2000-4-42: 2012 Elektrické inštalácie budov. Časť 4-42. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla
STN 33 2000-4-43: 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
STN 33 2000-4-442: 2013 Elektrické inštalácie budov. Časť 442: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana elektrických inštalácií NN pred dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach VN a v dôsledku porúch v sieťach NN
STN 33 2000-4-443: 2017 Elektrické inštalácie NN. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo spínacími prepätiami
STN 33 2000-4-45: 2001 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 45: Ochrana pred podpätím

 

 Elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu:
STN 33 2312:1985 Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich
STN 33 2340:1979 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín
STN EN 50495 (33 2330):2010 Bezpečnostné zariadenia na bezpečnú prevádzku zariadení s ohľadom na riziká výbuchu
STN EN 60079-0 (33 2320):2007 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť O: Všeobecné požiadavky
STN EN60079-10 (33 2320):2004môže sa používať do 1.3.2012 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 1 O: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

 Kompletný zoznam Vám poskytneme na požiadanie.

 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

NzNiMDgyY