©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

Zákony, technické predpisy a normy.

15.08.2018

Zákony, technické predpisy a normy.

Aby sa zabezpečila správna činnosť elektrických inštalácií so zachovaním bezpečnosti práce, treba v praxi vytvoriť určité zásady, pravidlá a normatívy činností pre širokú a odbornú verejnosť. To sa robí prostredníctvom predpisov, návodov, nariadení, zákonov, smerníc, vyhlášok a noriem. Významné miesto v normatívoch predstavujú technické normy. Každý štát vydáva svoje národné prílohy do noriem.

Zákonom (napr. Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody) sú definované pojmy:

technický predpis - všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky a služby, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh pri jeho používaní, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj, alebo používanie určitého výrobku (je uverejnený v Zbierke zákonov),

 - technická norma - súhrn pravidiel, usmernení, charakteristík, výsledkov činností zameraných na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom opakovanom použití. Technická norma musí byť verejne prístupnou a môže ňou byť: 

- medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu

- európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu

- slovenská technická norma

- zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia.

Slovenská technická norma je norma vytvorená a schválená podľa zákona č. 264/1999 Z.z., ktorej vydanie bolo oznámené vo Vestníku UNMS. Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Názov slovenská technická norma a značka STN sa nesmú použiť na označenie iných dokumentov. Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné.

harmonizovaná norma HD - STN sa stáva harmonizovanou, ak preberá harmonizovanú európsku normu a vo vestníku je oznámená možnosť jej použitia na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom,

STN vhodná na posudzovanie zhody - ÚNMS SR určuje vhodnú STN na posudzovanie zhody v prípade, že je to nevyhnutné na prevzatie technického predpisu orgánmi európskych spoločenstiev. Po prerokovaní s ministerstvom oznámi ÚNMS SR určenie normy vo vestníku. V prípade, že úrad zruší určenie STN vhodnej na posudzovanie zhody, oznámi súčasne, ktorá harmonizovaná STN ju nahradila.

pozvánka na kurz elektrotechnikov

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

OWE3M2M1M