MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

Podrobnosti k školeniam
Podrobnosti k školeniam.

 

Charakteristika

Výchovná a vzdelávacia činnosť elektrotechnikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a overovanie odborných vedomostí sú vykonávané v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

 

Určenie

Školenie je určené žiadateľom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa § 21, 22 a 23 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

 • poučená osoba (§ 20)
 • elektrotechnik (§ 21)
 • samostatný elektrotechnik (§ 22)
 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§ 23)
 • revízny technik (§24)

 

Podmienky na vydanie osvedčenia (podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.)

 • vek najmenej 18 rokov
 • vzdelanie a prax (podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.) - viď nižšie
 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie odbornej prípravy v stanovenom rozsahu
 • overenie odborných vedomostí

 

Príklad vyplnenia tlačiva o zdravotnej spôsobilosti:

 

Odborné vzdelanie a prax

 
Stupeň odb. spôsobilosti vzdelanie do 1000 V nad 1000 V
Elektrotechnik (§ 21)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
prax nie je potrebná
Samostatný elektrotechnik (§ 22)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
1 rok 2 roky
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo 
na riadenie prevádzky (§ 23)

pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
4 roky
3 roky
2 roky
5 rokov
4 roky
3 roky

 

Odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):

 • elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
 • elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe* zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov,  u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21, ods. 2,  Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v obmedzenom rozsahu

 • 23 87 6 mechatronika
 • 24 66 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
 • 24 87 2 02 autoopravár – elektrikár
 • 37 39 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
 • 37 65 6 technika a prevádzka dopravy
 • 37 78 4   technik informačných a telekomunikačných technológií
 • 39 17 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
 • 39 18 6 technické lýceum (po absolvovaní bloku odborných predmetov elektrotechnika)

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov,

u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, trieda objektu A podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z.

 

Kód odboru

Pôvodný kód odboru

Názov študijného odboru alebo učebného odboru

2387 M

2387 6

mechatronika

2466 H 01

2466 2 01

mechanik opravár – plynárenské zariadenia

2487 H 02

2487 2 02

autoopravár – elektrikár

3693 K

3693 4

technik energetických zariadení budov

3739 M

3739 6

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3765 M

3765 6

technika a prevádzka dopravy

3778 K

3778 4

technik informačných a telekomunikačných technológií

3917 M 03

3917 6 03

technické a informatické služby – v elektrotechnike

3918 M

3918 6

technické lýceum1)

 

1) po absolvovaní bloku odborných predmetov elektrotechnika“

Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

 

Rozsah odbornej prípravy

Obsah odbornej prípravy je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Uvedené požiadavky sa členia na všeobecné a osobitné pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohách č. 2 až 11 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

 

Časový rozsah odbornej prípravy je 3 dni (overenie odborných vedomostí je realizované 3. deň).

Konkrétny rozsah vzdelávania je rôzny pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu (v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.).

 

Overenie odborných vedomostí

Záverečné overenie vedomostí skúšobnou komisiou pozostáva z písomnej skúšky (min. 30 otázok) a ústnej skúšky (min. 5 otázok).

 

Osvedčenie na vykonávanie činnosti

Úspešný absolvent skúšky obdrží osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti.

Rozsah osvedčenia stanovuje druh vykonávanej činnosti na technickom zariadení podľa druhu a rozsahu technického zariadenia rozdeleného do skupín podľa miery ohrozenia.

Osvedčenie bude žiadateľovi vydané do 14 dní od splnenia podmienok na vydanie osvedčenia.

 

Uzavreté školenie na objednávku

Pre ucelené skupiny záujemcov (napr. zamestnanci podniku) je možné školenie realizovať aj na objednávku, s možnosťou prispôsobenia organizačných podmienok požiadavkám objednávateľa.

V prípade záujmu o takúto formu školenia nás prosím kontaktujte - tel. č.: 0948745454, e-mail:mipelmp@gmail.com

 

Upozornenie - povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu

 • osoby, ktoré získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov
 • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov
 • osoby, ktoré už absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu, ju musia znovu absolvovať najmenej raz za 5 rokov
 • poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. júnom 2006, museli absolvovať prvú aktualizačnú odbornú prípravu do 30. apríla 2008, inak ich osvedčenie stratilo platnosť!

_______________________________

*) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MWEzN