MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 


Úvod »» Prípravný kurz revíznych technikov EZ § 24


        

Prípravný kurz revíznych technikov EZ § 24

doprava zdarma


0x
skladom

 

naša cena:
155,00 Eur
Strážny pes:
Strážny pes

do košíka:
  ks  

(1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 
(2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.

Popis kurzu

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

 

Cieľová skupina

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

 

Obsahová náplň

Oboznámiť sa so všeobecnými a osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu stanovenom prílohou č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Pripraviť sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou.

 

Ukončenie

Absolvent obdrží písomný doklad (potvrdenie) o absolvovaní výchovy a vzdelávania pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu.

 

V cene je zahrnuté

Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, Darček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma. Študijný materiál na 11 stranách - Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre prax elektrotechnika

Overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia

Samotné overovanie odbornej spôsobilosti nie je súčasťou tejto aktivity. Uchádzač o získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika bude usmernený na oprávnenú právnickú osobu, ktorá je držiteľom oprávnenia podľa § 6 ods.1 písm. d) bod č. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. v súlade s § 14 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z.

 

Časový rozsah

3 dni (36 hodín).

 

Podmienky na zaradenie uchádzača

Vek najmenej 18 rokov. Predloženie dokladu o elektrotechnickom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom) v rozsahu podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. (viď nižšie).

  

Odborné vzdelanie pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. je

Ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Odborné vzdelanie v inom učebnom alebo študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.

 

Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. je 

činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

Do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,

Do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

 

 

UČEBNÁ OSNOVA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA BUDÚCICH REVÍZNYCH TECHNIKOV

1.Všeobecné požiadavky

Vybrané kapitoly zákona č. 311/2001 Z. z.(Zákonník práce)

-pôsobnosť Zákonníka práce-§ 146-149 

-všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu § 179-184 

Vybrané kapitoly zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP

-pôsobnosť zákona- § 2

-vymedzenie niektorých pojmov- § 3

- kontrolná činnosť - § 9 

-bezpečnosť stavieb, prac. priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov - § 13

-overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení - § 14

-oprávnenie na činnosť- § 15

-osvedčenie na vykonávanie činnosti -§ 16

-prac. úraz, iný úraz, choroba z povolania, neb. udalosť a závažná priemyselná havária - § 17

-bezpečnostný technik -§ 23

-autorizovaný bezpečnostný technik - § 24

-právoplatnosť osvedčení a oprávnení na činnosť-§ 39

Vybrané kapitoly zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej   práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- inšpekcia práce

-orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce § 3

-národný inšpektorát práce - § 5 a § 6

-inšpektorát práce § 7 

- výkon dohľadu § 7a

-inšpektor práce § 10 

-oprávnenia inšpektora  práce § 12

-poriadkové pokuty § 20

-zrušovacie ustanovenia § 24

Vybrané kapitoly vyhlášky MPSVR  SR č. 508/2009 Z. z v znení neskorších predpisov (435/2012 Z. z, 398/2013 Z. z. a 234/2014 Z. z.) 

- vymedzenie pojmov - § 3

-rozdelenie technických zariadení - § 4

- kontrola - § 9

-odborná spôsobilosť - § 15

-obsluha technického zariadenia - § 17

-oprava technického zariadenia - § 18 

-odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom- § 19

-poučená osoba  - § 20

-elektrotechnik - § 21

-samostatný elektrotechnik - § 22

-elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky - § 23

- revízny technik  - § 24

-zápočet dĺžky odbornej praxe - § 25

- príloha č. 8 a príloha č. 11 k vyhl. č. 508/2009 Z .z ( vzdelanie a odborná prax na činnosť na technických zariadeniach)

rozsah -5 vyučovacích hodín

2.Osobitné požiadavky

- rozdelenie elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVR SR  č. 508/2009  Z. z.

- krytie elektrických zariadení –stupne ochrany krytom, IP kódy,  v zmysle STN EN 60529 (33 0330):1993 Zmena A1 V 06/02, Oprava AC V 08/11, Zmena A2 V 06/14,

spôsoby označovania elektrických zariadení menovitými údajmi v zmysle STN EN 61293 (33 0150) : 2000 Oprava 1 V 11/01

  STN 33 0340 : 1987 - Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov

-miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch v zmysle STN 33 0360 :. 1989 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch

 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom  v zmysle STN 33 2000-4-41 : 2007

-porovnanie prístupu k posudzovaniu k posudzovaniu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle  STN 33 2000-4-41: 2007

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke

-ochrana izolovaním živých častí

-ochrana zábranami alebo krytmi,

-ochrana prekážkami

-doplnková ochrana prúdovými chráničmi a podmienky použitia prúdového chrániča

- ochrana umiestnením mimo dosah

Ochrana pred dotykom živých a neživých tí v zmysle STN 33 2000-4-41: 2007

-ochrana malým napätím SELV a PELV a obvody FELV

-ochrana obmedzením ustáleného dotykového prúdu a náboja

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41: 2007

-ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN, TT a IT a maximálne y odpojenia

-ochrana použitím zariadení  triedy ochrany II. alebo rovnocennou izoláciou 

-ochrana nevodivým okolím

-ochrana elektrickým oddelením

-ochrana neuzemneným miestnym pospájaním  

Bezpečnostno-technické požiadavky na elektrické zariadenia do 1000V

STN EN 62305-1 – Časť 1: 2012 Všeobecné princípy,  STN EN 62305-2:2013- (34 1390) Časť 2: Manažérstvo rizika,  STN EN 62305-3 : 2012 – Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života , STN EN 62305-4 : 2013 – Časť 4: Elektrické a elektronické systémy ochrana s použitím STN 33 2000-5-54, : 2012, Oprava 1 V 07/14

-požiadavky na ochranu objektov pred účinkami atmosférickej elektriny

-druhy zachytávacích zariadení pre bleskozvodovú ochranu

-požiadavky na zvod pri bleskozvodovej ochrane

-požiadavky na uzemňovače pri ochrane pred bleskom 

-meranie zemných odporov a vyhodnocovanie ochrán pred bleskom

-ochrana pred bleskom pri použití aktívneho bleskozvodu

-pripojovanie kovových predmetov na bleskozvod

-ochrana objektov s nebezpečenstvom výbuchu pred bleskom

-súbeh a križovanie elektrických vedení a bleskozvodov

-ochrana kovových konštrukcií pred bleskom

-ochrana vysokých štíhlych objektov pred bleskom

-spojovanie rôznych uzemnení silových elektrických zariadení a bleskozvodu

-oddialený bleskozvod

-ochrana kovových nádrží a potrubí s horľavými kvapalinami a plynmi pred bleskom

-ochrana pred účinkami statickej elektriny – všeobecné požiadavky

-ochrana pred účinkami statickej elektriny v priestoroch pre lekárske účely

vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov

- STN 33 2000 5 – 51 : 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5 – 51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. Zmena A11 V 11/13, Oprava 1 V 07/14

-protokol o určení vonkajších vplyvov

-požiadavky na elektrické zariadenie v rôznych prostrediach STN 33 2310 : 2007

-požiadavky na el. zariadenie v horľavých látkach a na nich STN 33 2312: 2013 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich

-elektrické zariadenie v priestoroch s vaňou alebo sprchou STN 33 2000-7-701 : 2007 Oprava AC V 04/12, Zmena A11 V 07/12

 - elektrické inštalácie nízkeho napätia. STN 33 2000-7-710 Časť 7-710: 2013 Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory. Nahradená norma - STN 33 2140 + 332140/a 

 

 

názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike a bezpečnostné tabuľky a nápisy v zmysle

 STN 345101/a : 1987 +Z2 :1995,Z3 :1995,Z4: 1999,   STN ISO 3864-1:2013, STN ISO 3864-2+Amd 1:2013-07 (01 8012), STN ISO 3864-3:2013-07 (01 8012), STN ISO 3864-4:2013-07 (01 8012)

-rozdelenie a označenie jednotlivých napäťových sústav (TN,TT,IT)

-použitie grafických značiek používaných na elektrických zariadeniach

-použitie značiek a ich význam pre elektrotechnické výkresy - elektrické siete a vedenia

-použitie značiek pre elektrotechnické výkresy – elektrické prístroje – ich význam

-určenie a použitie bezpečnostných tabuliek

-rozdelenie bezpečnostných tabuliek podľa ich významu a ich obsah

-vyhotovenie bezpečnostných tabuliek

-spôsoby umiestnenia bezpečnostných tabuliek vo vnútorných a vonkajších priestoroch 

bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

STN EN 50110-1: 2005

Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky

STN EN 50110-1:2014-04 (33 2100)

 

STN 34 3101/a :05/91Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach, STN 34 3103 1967 Zmena a V 01/70, STN 34 3104: 1967, STN 34 3108 : 1968 Zmena a V 07/75, Zmena b V 02/79, Zmena 3 V 07/01,  STN 34 3108/a,b+Z3,  STN 34 3110:1968.        

-kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

-bezpečnostné oznamy

-pracovné a ochranné pomôcky

-požiadavky na pracovný odev

-príkaz“ a „B-PPN“

 -zaistenie a odistenie pracoviska 

-práce pod dozorom, práce pod dohľadom a práce podľa pokynov 

-bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických strojoch a rozvádzačoch  STN 34 3103 :1967 Zmena a V 01/70

-bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi STN 34 3108: 1968,  Zmena a V 07/75, Zmena b V 02/79, Zmena 3 V 07/01

-bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach v pojazdných prostriedkoch STN 34 3110 :1968

-požiadavky na elektrické inštalácie stavenísk STN 33 2000-7-704:2003-09

-pohyblivé prívody a šnúrové vedenia STN 34 0350 Predpisy pre pohyblivé káble a Zmena a V 11/67, Zmena 2 V 10/11

-prípojky nn- všeobecné požiadavky STN 33 3320:2002-03

-vnútorné elektrické rozvody STN 33 2130  1995/Z2 +33 2130/Z3

-požiadavky na elektrické rozvody v zmysle STN 33 2000-5-52: 2012 Oprava 1 V 07/14 + -pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov  STN 33 2180 :1979 + 332180/a :1987

-ochranné pásma elektrizačnej sústavy –zákon č. 656/2004 Z. z § 36

-napäťové pásma v zmysle STN 33 0110 :2000

prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

požiadavky na kladenie elektrických vedení v zmysle STN 34 1050 :2000 /a,b,c+Z4

-spôsoby ukladania elektrických vedení

-dovolená vonkajšia teplota pre kladenie káblových silových vedení

-požiadavky na kladenie káblového vedenia a uzemňovača do spoločnej ryhy

-ukladanie vn káblov do zeme

-dovolené vzdialenosti medzi káblami vn a nn vo vodorovnom smere

-súbehy a križovanie elektrických vedení s bleskozvodom

-križovanie a súbehy elektrických vedení s vedeniami oznamovacími

-dovolené ohyby káblov vo vzťahu k ich priemeru

-ochrana káblových vedení pred mechanickým poškodením

požiadavky na elektrické zariadenia v osobitných podmienkach

-priestory s vaňami alebo sprchovacími kútmi a umývacie priestory  STN 33 2000-7-701:2007-10

-plavárne a iné vodné nádrže STN 33 2000-7-702 : 2011

-miestnosti a kabíny so saunovými ohrievačmi STN 33 2000-7-703 :2006

-inštalácie na staveniskách a búraniskách STN 332000-7-704 :2007

-elektrické inštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych prevádzkarňach  STN 332000-7-705:2007/A11

-dané elektrické inštalácie pre stavby, prostriedky určené pre zábavu a stánky na výstaviskách, v zábavných parkoch  a cirkusoch STN 332000-7-740 :2007

odborné prehliadky a odborné skúšky –OP a OS -vyhradených elektrických zariadení

-OP a OS elektrických zariadení do 1000V – všeobecné požiadavky STN 33 1500 :1990 Zmena 1 V 07/07, Oprava Z1/O1 V 01/08

-prehliadky a skúšky prenosného elektrického náradia

-termíny vykonávania pravidelných OP a OS

-meranie izolačného stavu EZ ,požiadavky na izolačné stavy

-meranie odporu uzemnenia

-meranie prechodových odporov, spojitosti ochranných a pospojovacích vodičov 

-meranie základných elektrických veličín

- STN 33 2000 – 6: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízie

Celkový rozsah - 30 vyučovacích hodín

Rozsah prípravného kurzu

Uvedené prípravné kurzy sa konajú v rozsahu:

E1 – na  elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov,

E2  - na elektrické zariadenia s elektrickým napätím do 1000V, vrátane bleskozvodov,

E4  - elektrické stroje, prístroje a rozvádzače,

E5  - elektrické prípojky nn,

Pre  objekty triedy:

A  - bez nebezpečenstva výbuchu,

B  - s nebezpečenstvom výbuchu,

                                          

 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1

PSČ: 821 09 Bratislava

Email: elektroskolenia(a)gmail.com

Telefón: Jana Zachová 0948745454

MmNjMmRhM
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod Eur

        keď produkt bude na sklade


Zadajte Váš e-mail: